Stadgar och policys

Våra Policys och riktlinjer antogs vid riksårsmötet 2008 och reviderades senast vid riksårsmötet 2021.

Policydokumentet anger först och främst när och för vem det gäller, och därefter följer de riktlinjer som gäller för boende, mat och resor.

KRISS har också policys vad gäller alkoholkonsumtion, klimat- och miljöpåverkan, ekumenik och gudstjänst med nattvard, förebyggande av utanförskap under riksarrangemang samt marknadsföring i sociala medier.

KRISS stadgar är det främsta styrdokumentet för hela rörelsen. I stadgan anges rörelsens målsättning, regler för medlemskap, hur ett årsmöte skall kallas till och ordnas, hur styrelsen ska se ut och fungera med mera.

KRISS normalstadgar för lokalgrupper är en stadgar som liknar stadgan för riksföreningen. Den har vissa anpassningar för de lokala förutsättningarna och är, precis som riksstadgan ett hjälpsamt redskap bl.a. vid årsmöten.